Fagene

Alle tre delfag inngår i undervisningen for både 1. studieår og 2. studieår.

2-dimensjonale delfag

Tegning

Første studieår: Studentene får en innføring i faget tegning gjennom teori og praksis. Tegning som undersøkelse, forarbeide og som eget uttrykk. Tegnemetoder og teknikker som lys og skygge, dybdetegning, perspektivtegning, bevegelsestegning, hukommelsestegning, tegning av objekter, flater, rom og etter levende modell. Croquistegning i perioder. Repetisjon og øvelse. Bruk av blyant, kull, pastell og penn med mer.

Andre studieår: Basert på kunnskap studentene har tilegnet seg i undervisningen 1. studieår, fordyper studentene seg i disse emnene.

Fargelære

Første studieår:Studentene får innføring i fargeteorier og fargens virkninger, farge som persepsjon, som billeddannende element og komposisjon.

Andre studieår: Basert på kunnskap studentene har tilegnet seg undervisningen 1. studieår, fordyper de seg videre i emnet.

Maleri

Første studieår: Læring av maleriets ulike teknikker og metoder. Studentene får innføring i teknikker som akvarell, tempera, olje og akrylmaling. Som en del av malerifaget, vil studentene også lære å snekre blindrammer og å preparere lerret. De arbeider med maleri på staffeli med utgangspunkt i objekter, flater/draperi, rom og etter levende modell.

Andre studieår: Basert på kunnskap studentene har tilegnet seg i undervisningen 1. studieår, fordyper de seg i de ulike maleteknikkene.

3-dimensjonale delfag

Skulptur

Første studieår:Studentene får en innføring i skulpturens egenart gjennom skulpturhistorie og gjennomgang av ulike skulpturelle elementer, forskjellige materialers egenskaper, prosesser og presentasjon. Studentene får også innføring i figurativ skulptur og portrett, med og uten modell. Modelleringsteknikker og metoder for å lage støpeformer. Støping med bruk av, så langt det er mulig, giftfrie materialer. Bruk av materialer som leire, gips, papir, metall og tre. Skolen har flere brenneovner, treverksted og sveisestudio.

Andre studieår:Basert på kunnskap studentene har tilegnet seg i undervisningen 1. studieår, fordyper de seg i de samme emnene. Arbeidet er nå mer idébasert og vil gi en dypere forståelse av faget og utvikling av eget arbeid. De vil arbeide med materialer som leire, gips og tre.

Modellbygging

Første studieår: Elevene får undervisning i digital 3D-modellering og tilegner seg basiskunnskapene for bruk av 3D-program. Elevene jobber selvstendig med oppgaver innen design og kunst og lærer om forskjellige måter å lage fysiske former fra en digital 3D-modell. Vi bruker 3D-printer aktivt i undervisningen og elevene lærer hvordan man kan bruke printing av modeller for prototypeproduksjon og skisser i kunst og design.

Mål for opplæringen er at studentene skal kunne

 • Beherske det å lese og lage enkle arbeidstegninger
 • Lage en fysisk modell fra en digital 3D-modell
 • Få en bred og helhetlig forståelse for bruk av faget i ulike sammenhenger

Konsept/Rominstallasjon

Første studieår: I dette faget fokuseres det på idé, innhold og mening i et konsept i en kunstsammenheng. Gjennom diskusjoner og samtaler vil studentene undersøke og analysere gitte temaer. Med visuelle virkemidler og kreative metoder arbeider studentene med et konsept innenfor et udefinert eller et definert rom.

Andre studieår: En videreføring av kurset første år, der studenter jobber enkeltvis eller i grupper. Med visuelle virkemidler og kreative metoder arbeider studentene med et konsept innenfor et udefinert/definert rom. Faget er overordnet fysisk materiale, håndverk og teknikk.

Glassformgiving/Keramikk

Første studieår: Studentene gjennomgår et tre ukes kurs i glass og keramikk. Skolen har eget keramikkverksted. Studentene vil få forståelse for ulike teknikker i keramisk modellering, dreiing og brenning, inkl. raku. Hovedvekt legges på keramisk skulptur. Skolen bygger opp sitt eget verksted for glasskunst. Studentene får innføring i the Studio Glass Movement og de ulike prosessene og uttrykksmulighetene innen glasskunst. De får innføring i støpt glass, maling med glasspulver og fusingteknikker, pâtes-de-verre og sandstøp, og også ulike kaldtglass-teknikker som sliping og sandblåsing.

Andre studieår: På bakgrunn av første år, har studentene mulighet for å ta en 12-ukers fordypningsperiode i keramisk skulptur, evt. med elementer av glass.

Digital teknikk, delfag

Grafisk formgiving og produksjon

Første studieår: Kurset gir en grunnleggende innføring i grafisk teori og praksis. Studenten får kjennskap til fagets historie og utvikling, dets viktigste utøvere samt forbindelseslinjene til den frie kunsten. Videre skal de, gjennom verkstedbasert arbeid og veiledning, få opplæring og øvelse i å benytte grafiske teknikker som kommunikasjonsverktøy i budskapsorienterte oppgaver. Studenten lærer å presentere eget og andres arbeid på en hensiktsmessig måte, skriftlig, muntlig og visuelt. Kurset bruker i hovedsak de digitale verktøyene Illustrator og Photoshop, og studentene skal i tillegg til grunnleggende ferdigheter innen disse, også lære bruksområdene til de ulike programmene og filformatene.

Andre studieår: Kurset skal fokusere på nytteverdien av grafisk teori og praksis for hver enkelts kunstneriske virke. Gjennom verkstedbaserte øvelser og oppgaver trenes studentene i å bruke digitale grafiske verktøy i den kunstneriske prosessen. De skal bli bevisst den grafiske innpakningen som meningsbærende enhet i presentasjon, produksjon og reproduksjon, og settes i stand til å kunne bruke den aktivt i forhold til eget arbeid og en evt. oppdragsgiver. Studentene gjøres i stand til selv å kunne klargjøre sine produkter for presentasjon og publisering både på trykk og web, og å være en aktiv styrende deltaker i en slik sluttprosess.

Fototeknikk

Første studieår: Kurset gir en grunnleggende innføring i fotografisk teori og praksis. Studentene får kjennskap til fagets historie og utvikling, dets viktigste utøvere samt forbindelseslinjene til den frie kunsten. Videre skal de gjennom praktisk arbeid og veiledning få opplæring og øvelse i å manipulere kameraet for å skape selvstendige kunstneriske uttrykk. Studentene skal dessuten bli bevisst seg selv som billedskaper og-mottaker i en videre forstand, og settes i stand til kritisk å kunne forholde seg til den visuelle informasjonsstrømmen i samfunnet.

Andre studieår: Kurset skal fokusere på nytteverdien av fotografisk teori og praksis for hver enkelts kunstneriske virke. Gjennom verkstedbaserte øvelser og oppgaver skal studentene trenes i å bruke fotografiske verktøy i den kunstneriske prosessen. Videre læres de opp i kontrollert studiofotografering. Vi legger til rette for at de skal kunne avfotografere sine produkter for presentasjon og publisering både på trykk og web, og å være en aktivt styrende deltaker i en slik sluttprosess.

Performance

Første studieår: Studentene får en innføring i faget performance, den historikk og ulike utrykksmåter. Med bruk av enkelt opptaksutstyr kan de utforske lyd, lys, ulike rom og bilde, gjennom en utført performance.

Teori

Kunsthistorie

Første studieår og andre studieår: Studentene følger faget kunsthistorie, der de får en grundig oppbyggende innføring i de ulike epokene i den vestlige kunsthistorien, med særlig vekt på moderne og samtidskunst.  Undervisningen foregår i forelesningsfrom av faglærer i kunsthistorie, med gruppearbeid og individuelle presentasjoner av temaer.  I 2. året velges emner innen moderne og samtidskunst til en større presentasjon, individuelt eller i grupper.

Kunsthistorie blir også tatt inn i undervisningen i tegning/maling, skulptur (inkludert keramisk skulptur og glasskunst), digitale fag og andre moduler, og er en viktig del av studieturer og ekskursjoner.

Filosofi

Første studieår og andre studieår: Filosofi og teoriundervisningen blir gitt både i skolens lokaler og via Den Norske Filosofifestivalen i Kragerø. Undervisningen gis over en ukes periode i vårsemester av begge studieår. Forelesningene omhandler filosofiske problemstillinger og kunstteoretiske påstander. Skolens eget bibliotek og Kragerø kommunes bibliotek brukes aktivt av lærere og studenter. Studentene oppfordres til å finne litteratur som kan støtte deres arbeidsprosesser og utvikling.

Skriftlig oppgave

Første studieår og andre studieår: Alle skal levere en skriftlig oppgave i slutten av hvert studieår. Studentene skriver oppgaven basert på kunst eller kunstnere fra ulike valgfrie epoker i kunsthistorien. Skolen utarbeider en veiledning for hvordan oppgaven skal løses. Oppgaven skal konkretiseres tidlig i første semester og leveres i rett tid ifølge avtalt tidsfrist.

Prosjekt landart

Første studieår og andre studieår: En uke i begynnelsen av hvert skoleår, deltar alle i et landartprosjekt. Dette foregår stedsrelatert til Kragerø kommune. Her vil studentene i felleskap, etter gitte oppgaver, utforme installasjoner i naturen og gjøre inngrep i uterommet som et levende rom. Fokus er på ikke å gjøre inngrep som vil skade naturen vil stå sentralt, og lærere skal vise metoder for oppbygging av installasjoner som er nedbrytbare.

Studietur

Første studieår og andre studieår: Hvert år drar begge årstrinn samlet på en utenlands studietur sammen med lærere. Studieturen er obligatorisk og er inkludert i semesteravgiften.

Utstilling

Første studieår og andre studieår: Ved avslutningen av hvert vårsemester, skal studentene ved både 1. og 2. studieår arrangere en felles utstilling der de viser arbeider som har blitt laget i løpet av året. Studentene vil også få en innføring i kunstutstillingers former og historie.

Fordypning

Andre studieår: I vårsemesteret, i andre året, jobber studentene innen et selvvalgt fag eller emne, med regelmessig undervisning og veiledning av hovedlærere/gjestelærere. Fordypningsperioden går over 12 uker.

 

Illustrasjonsbilde - kvinne som maler

Oversikt over fagene 1. og 2. studieår

De tre hovedemnene er

 • 2-dimensjonale fag
 • 3-dimensjonale fag
 • Digital teknikk

Alle tre hovedfag inngår i undervisningen for både 1. studieår og 2. studieår.

Hovedmål for disse tre hovedfagene er: Gjennom spesifikke kurs innen delfagene å gi studentene kunnskap til å undersøke, lære og forstå helheten i de ulike teknikker og fremgangsmåter hvert emne krever. Studentene skal se hvordan de ulike fagene har en klar tilnærming til hverandre i forhold til idé, planlegging og komposisjon. Skolen har også prosjektarbeid som omfatter alle de tre delfaggruppene.

 

2-dimensjonale delfag:

 • Tegning
 • Fargelære
 • Maleri

3-dimensjonale delfag:

 • Skulptur
 • Modellbygging
 • Konsept/rominstallasjon
 • Glassformgiving/keramikk

Digitale teknikker:

 • Grafisk formgiving og produksjon
 • Fototeknikk Video / performance
 • 3D-modellering /3D-printing

Teori:

 • Kunsthistorie Filosofi/teori
 • Skriftlig oppgave

Annet:

 • Prosjekt landart
 • Studietur
 • Utstilling